rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Malá Skála Škola v ráji

ZŠ - Informace rodičům žáků 1. až 5. třídy

Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost ve škole žákům 1. až 5. třídy.

Od pondělí 25. 5. 2020 budou mít žáci 1. až 5. třídy možnost nastoupit do školy na klasickou výuku.

Jejich účast je nepovinná. Zákonný zástupce, který se rozhodne, že jeho syn (dcera) se bude pravidelně této přípravy zúčastňovat, vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory (formulář je k dispozici na konci této zprávy). Toto prohlášení odevzdají žáci při nástupu do školy. Bez tohoto dokumentu nemůže být žákům umožněna výuka v budově školy.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit závazně zájem o docházku do školy nejpozději 18. 5. 2020. Závazné vyjádření proveďte vyplněním elektronického dotazníku zde.

Výuka na dálku pro žáky 1. až 5. třídy, kteří nenastoupí na výuku do školy, bude probíhat ve zjednodušeném režimu (např. zasíláním informací o probrané látce).

 

Skupiny žáků 1. stupně

 • Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Základní školy zajistí vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity zajistí pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.
 • Ranní družina nebude poskytována.
 • Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude zvolena, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, zažádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání. Škola bude žáky hodnotit dle vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 sumativním způsobem – tedy známkou.
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanovuje ředitel školy. Začátek bude v 7:35 hodin s úpravami příchodu do školy, aby nedocházelo k hromadění a míchání skupin. Konec odpoledního provozu bude v 16:00 hodin.
 • Chod jídelny bude zajištěn s přesnými časovými rozvrhy daných skupin a se zajištěním hygienických a epidemiologických požadavků. Pitný režim jídelna nezajišťuje. Žáci si přinesou pití z domova.
 • Výuka bude probíhat v době od 7:35 hodin do 11:15 hodin, ve čtvrtém a pátém ročníku do nejpozději 12:10 hodin (dle časového harmonogramu jídelny).

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Pohyb žáků před vstupem do školy bude organizovat škola podle těchto principů:
 • Minimalizace velkého shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržování odstupů 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Organizování shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Pokud to bude nutné, budou rozvrženy časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).
 • Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Škola bude otevřena v pondělí 25.5. od 7.00 hodin. V dalších dnech bude čas příchodu jednotlivých skupin upřesněn, aby nedocházelo k setkávání skupin.
 • Při vstupu do školy jsou žáci povinni si dezinfikovat ruce.
 • Žáci budou mít dle skupin umožněn vstup do školy třemi různými vchody. Ty budou označeny číslem skupiny /třídy/ a přejdou hned do svých tříd.
 • Pedagogové zajistí uložení bot a oblečení na přiděleném místě pro jejich skupinu tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák bude povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem.
 • Každá skupina bude mít přiděleny své toalety.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou umístěny ve společných prostorech školy a dále budou přiděleny do tříd.
 • Časté větrání bude zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, bude muset každý použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků bude stanoveno předem a bude neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nebudou muset žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Přílohy

Čestné prohlášení

cestne_prohlaseni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 268,76 kB
Datum vložení: 13. 5. 2020 11:32
Datum poslední aktualizace: 13. 5. 2020 11:42
Autor: Správce Webu

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Nový školní rok 2021/2022