rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Malá Skála Škola v ráji

26.-30.10. celá škola UZAVŘENA (MŠ, ZŠ, ŠD, kuch.) - prodloužené podzimní prázdniny

Charakteristika

Úplnost a velikost

Budova školy byla dána do provozu v roce 1957. Základní škola zahájila od 3. 9. 2002 svoji činnost jako organizační složka obce Malá Skála. K 1. lednu 2003 však po schválení obecním zastupitelstvem a zařazení do sítě škol přešla pod společným zařízením s mateřskou školou do právní subjektivity. Škola je organizována jako úplná s 1. až 9. postupným ročníkem. Na 1. stupni je výuka organizována malotřídně se třemi třídami. Na 2. stupni máme čtyři samostatné třídy od 6. do 9. ročníku. Navštěvují ji žáci z Malé Skály a dojíždějí do ní i žáci z osad patřící pod obec Malá Skála, Sněhov, Mukařov , Bobov a Záborčí. Dále do ní dojíždí žáci z okolních obcí Líšný, Rakousy a v posledním školním roce i z Koberov. Vzhledem k vcelku dobré dopravní obslužnosti není větší problém tyto děti dopravovat do školy v Malé Skále. Škola vyšla vstříc dojíždějícím žákům úpravou režimu dřívějším zahájením vyučování tj. 7.35 hod., aby měli možnost stihnout odpolední spoje při návratu domů. Celé zařízení vyhovuje svojí kapacitou a vybavením účelu, ke kterému bylo zřízeno. Do budoucna se zřejmě tato situace nezmění.


Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky

Škola provozuje svoji činnost v jedné budově, kde je celkem 7 kmenových tříd, učebna fyziky a chemie, cvičná kuchyňka, učebna pro pracovní činnosti, vybavená počítačová učebna, 3 kabinety a 2 sborovny. V současnosti nám chybí speciální učebna pro výtvarnou výchovu, která bude řešena v případě, že se obci podaří získat dotaci na přestavbu půdních prostor školy. V budově se nachází i školní jídelna s kuchyní a přilehlými prostorami a školní kiosek. Škola má vlastní tělocvičnu a venkovní sportovní areál, kde je vhodná výuka pro míčové hry (malá kopaná, odbíjená, tenis). Výborné podmínky poskytuje pro skok daleký, hod míčkem, vrh koulí, skok vysoký a běžecké disciplíny na 150m oválu s umělou hmotou. K plaveckému výcviku využívá škola plaveckého bazénu v Jablonci n/N, kam žáky dopravuje autobusem. Každá druhá učebna je vybavena televizí Zřizovatelem školy je obec Malá Skála, která je i vlastníkem celého objektu. Obec financuje provoz i údržbu budovy a v mezích svých možností se snaží školu průběžně vybavovat. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni.


Spolupráce s rodiči, se ŠR a jinými institucemi

Škola úzce spolupracuje se sdružením rodičů, které zajišťuje hlavně finančně její aktivity. Každá z devíti tříd školy má svého zástupce ve výboru sdružení. Sama ZŠ organizuje nejméně 4x do roka třídní schůzky nebo konzultační den pro dobrou informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků. Dalším sdružením, které pomáhá s finančním krytím hlavně sportovních akcí je školní sportovní klub při ZŠ. Toto sdružení má při každoroční obměně okolo 45 činných členů z řad žáků a učitelů. Od prosince 2005 byla ustavena tříčlenná rada školy, která kontroluje chod školy dle zákonných norem nového školského zákona.


Charakteristika žáků a pedagogického sboru

Ve školním roce 2010/2011 bylo z celkového počtu 104 žáků 3 s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení, z toho tři integrovaní. Učitelský sbor tvořili 3 učitelé na 1. stupni a 4 učitelé s plnými úvazky na druhém stupni. Na škole však působí dalších šest učitelů převážně na 2. stupni s částečnými úvazky, kteří učí většinou jeden předmět . V současnosti se stále potýkáme s neaprobovaností učitelů cizích jazyků, která byla dosud řešena intenzivním doškolováním např. v německém jazyce. Mezi kvalifikovánými učiteli máme dvě lektorky nápravy vývojových poruch dětí.


Mezinárodní spolupráce

Začátkem devadesátých let navázala škola partnerskou spolupráci se základní školou v Moritzburgu / SRN/. Partnrské vztahy se každoročně utužují vzájemnými návštěvami přibližně desetičlenných skupin německých či našich dětí a učitelů. Filosofie spolupráce je na obou stranách postavena na motivaci dětí k výuce cizích jazyků, kdy dorozumívacím jazykem je angličtina a na poznávání zajímavostí a krás obou lokalit.